Worship Readings

Worship Readings

WORSHIP  READINGS  -  2017

 Aug.

   6          Psalm 90:9-17

 13       Ecclesiastes 3:9-15

 20       Ecclesiastes 12:9-14

 27       Luke 6:46-49

 

Sept.

 3         Luke 7:11-17

10       Luke 9:23-27

17       Luke 12:35-40

24       Luke 13:22-30

 

Oct.

1          Luke 24:1-12

8          Romans 2:6-11

15       1 Corinthians 1:4-9

22       2 Corinthians 5:1-5

29       2 Corinthians 5:6-10

 

Nov.

  5          1 Corinthians 15:20-28

12       1 Corinthians 15:42-49

19       1 Corinthians 15:50-58

26       I John 3:1-3

 

Dec.

  3          2 Corinthians 4:16-18

10       1 Thessalonians 5:1-11

17       2 Peter 3:8-13

24       John 5:25-29

31       Philippians 3:17-21